Tìm kiếm
Liên hệ

Tên tiếng Anh các sở ngành

06/12/2017
STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
1 Công an Department of Public Security
2 Sở Ngoại vụ Department of Foreign Affairs
3 Sở  Tư pháp Department of Justice
4 Sở Tài chính Department of Finance
5 Sở Công Thương Department of  Industry and Trade
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Department of Labour, War Invalids and Social Affairs

7 Sở Giao thông vận tải Department of Transport
8 Sở Xây dựng Department of Construction
9 Sở Thông tin và Truyền thông Department of Information and Communications
10 Sở Giáo dục và Đào tạo Department of Education and Training
11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Department of Agriculture and Rural Development
12 Sở Kế hoạch và Đầu tư Department of Planning and Investment
13 Sở Nội vụ Department of Home Affairs
14 Sở Y tế Department of Health
15 Sở Khoa học và Công nghệ Department of Science and Technology
16 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Department of Culture, Sports and Tourism
17 Sở Tài nguyên và Môi trường Department of Natural Resources and Environment

 

Bình luận:
  Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài tại Việt Nam
  Theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính qui định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng kí, cấp biển xe máy chuyên dùng, thủ tục chuyển đổi bằng lái xe cho người nước ngoài như sau:
  Một số từ vựng, thuật ngữ về môi trường, xử lý nước thải
  Một số từ vựng, thuật ngữ về môi trường, xử lý nước thải
  Qui định mới về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
  Thông tư số 23/2017/TT-BLDTBXH ban hành bởi Bộ Lao động Thương Binh và Xã hôi vào ngày 15/8/2017 hướng dẫn thực hiện việc xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.
  Phản hồi của khách hàng về VA Việt Nam