Tìm kiếm
Liên hệ

Một số từ vựng, thuật ngữ về môi trường, xử lý nước thải

03/08/2018
absorption/absorbent (sự, quá trình) hấp thụ/chất hấp thụ
absorption field mương hấp thụ xử lý nước từ bể tự hoại
acid deposition/acid rain mưa axit
acid-forming bacteria vi khuẩn lên men tạo acid trong quá trình phân hủy kỵ khí chất hữu cơ
activated carbon than hoạt tính
activated sludge bùn hoạt tính
acute toxicity độc tính cấp
aerobic attached-growth treatment process quá trình xử lý sinh học hiếu khí thể bám
aerobic suspended-growth treatment process quá trình xử lý sinh học hiếu khí thể lơ lửng
aerosol sol khí – hệ phân tán lỏng và rắn trong môi trường khí
air diffuser thiết bị phân phối khí
air pollution ô nhiễm không khí
air quality index chỉ số chất lượng không khí
air stripping quá trình đuổi khí (khỏi nước, nước thải) bằng cách sục không khí
bag house thiết bị lọc túi vải, lọc tay áo [xử lý khí thải]
bar rack, bar screen song chắn rác
basin bể, lưu vực [sông]
benthic deposit trầm tích đáy
bioaccumulation tích lũy sinh học
chemical oxygen demand (COD) nhu cầu oxy hóa học
chlorination clo hóa [khử trùng nước]
chlorination contact chamber bể tiếp xúc clo
clarifier thiết bị lắng, bể lắng
combined sewer hệ thống cống kết hợp (thu gom chung nước thải và nước mưa)
comminutor thiết bị chắn kết hợp nghiền rác
condensation ngưng tụ
contamination sự nhiễm bẩn
dechlorination khử/tách clo
decomposition sự phân hủy
denitrification (sự, quá trình) khử nitrat
deoxygenation (sự, quá trình) loại oxy
desalinization khử mặn, loại muối
domestic wastewater nước thải sinh hoạt
drainage kênh dẫn nước, cống thoát nước
effluent dòng ra, đầu ra [hệ xử lý]
electrodialysis điện thẩm tách
emission factor hệ số phát thải
energy recovery thu hồi năng lượng
environmental impact assessment (EIA) đánh giá tác động môi trường
estuary/estuarine cửa sông
evaporate/evaporation bay hơi

 

Bình luận:
    Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài tại Việt Nam
    Theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính qui định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng kí, cấp biển xe máy chuyên dùng, thủ tục chuyển đổi bằng lái xe cho người nước ngoài như sau:
    Qui định mới về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
    Thông tư số 23/2017/TT-BLDTBXH ban hành bởi Bộ Lao động Thương Binh và Xã hôi vào ngày 15/8/2017 hướng dẫn thực hiện việc xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.
    Phản hồi của khách hàng về VA Việt Nam